Tieteellinen näyttö PARI polttoöljyjen lisäaineen toimivuudesta

01.03.2016

Turun Pari Oy on usean vuoden ajan tehnyt empiiristä tutkimusta asiakkaiden kanssa siitä, miten PARI-tuotteet vaikuttavat energian tarpeeseen erilaisissa polttoöljyä lämmönlähteenä käyttävissä prosesseissa. Tutkimusta on tehty mm. kiinteistöjen lämmityksessä, viljankuivaajilla, kasvihuoneilla, höyry-lauhde prosesseissa sekä erilaisissa teollisissa suorakuumennusprosesseissa. Asiakkaiden kanssa yhteistyössä kerätyt näytöt ovat selvät. Energiatehokkuus kasvaa PARI-tuotteiden käyttöönottamisen seurauksena. Näistä osa on nähtävissä videolausuntoina osoitteessa www.tulitehoa.fi/referenssit.

Empiiristen tutkimusten tieteellisen näytön määritelmä täyttyy, kun kenttäolosuhteissa toteutuneet tulokset toistuvat tapaus toisensa jälkeen useilla erilaisilla polttoaineilla ja polttolaitteistoilla, erilaisissa olosuhteissa ja käyttökohteissa, mitä erilaisimmissa käytännön sovelluksissa. Jokainen laboratorio-olosuhteissa todennettu tieteellinen tutkimus tarvitsee kenttäkokeiden sarjan ollakseen myös tieteellisesti todistettu myös käytännön olosuhteissa.

Esimerkiksi S&S Fredin Oy:llä kerätyt kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset mittaustulokset osoittavat, että PARI polttoöljyjen lisäainetta käyttämällä nostetaan energiatehokkuutta kasvihuoneviljelyssä. S&S Fred Oy:llä toteutetut vertailut täyttävät empiirisenä tutkimuksena tieteellisen näytön määritelmän, jota myös muilta kasvihuoneviljelijöiltä saadut tulokset PARI-tuotteista tukevat suvereenisti. Tässä lyhyesti empiirisen tutkimuksen oleellisimmat pääkohdat:

1) PARI polttoöljyjen lisäaineen käyttöönoton jälkeen S&S Fred Oy:llä polttoöljyn kulutus on ollut neljänä peräkkäisenä viljelykautena 40% pienempi, kuin mitä polttoöljyn kulutus vastaavalla satomäärällä on ollut näitä aiempina viljelykausina, jolloin PARI polttoöljyjen lisäaine ei ole ollut käytössä. S&S Fred Oy:n lämmöntuotanto toteutetaan sekä kevyellä- että raskaalla polttoöljyllä. Muita lämmitysmuotoja S&S Fred Oy:llä ei ole käytössä. Myöskään satomääriä tukevia keinovaloja ei ole ollut käytössä ennen tutkimusta eikä tutkimuksen aikana.

2) Vertailuvuosi 2011, jolloin PARI polttoöljyjen lisäaine ei ole ollut käytössä S&S Fred Oy:llä, on kaikista tutkimuksessa mukana olleista vuosista viljely- ja sääolosuhteiltaan paras kun verrataan viljelykausia keskenään. Viljelykausi vuonna 2011 on ollut tilastollisesti, sekä ennen vuotta 2011 että sen jälkeen, paras lämpösummaltaan ja valoisuudeltaan. Vertailuvuosi 2011 edustaa kasvihuoneviljelyn energiantarpeen osalta tarkasteltuna kaikkein vähiten energiaa tarvitsevaa vuotta. Viljelykauden energiantarpeeseen merkittävästi vaikuttavat sääolosuhteet ovat auringonpaistetunnit, lämpötila, sateisuus ja tuulisuus.

3) Ensimmäinen empiirisessä tutkimuksessa mukana ollut vuosi, jossa PARI polttoöljyjen lisäaine on ollut käytössä on 2012. Kyseinen vuosi oli viljely- ja sääolosuhteiltaan vuosikymmeniin energiaa vaativin kasvihuoneviljelyssä. Varsinkin kesä ja syksy 2012 olivat viileyden ja runsaan sateisuuden johdosta haastavia kasvihuoneviljelyssä. Tiedot ovat tarvittaessa tarkastettavissa Ilmatieteenlaitokselta kaikkien vuosien osalta.

Yhtiön kirjanpito, jota mm. Verottaja, Tulli ja Ely-keskus seuraavat energia- ja viljelytukien maksatusten valvontaa varten, osoittaa kuitenkin, että vuonna 2012 on kulutettu n. 40 % vähemmän öljyä tuotettua tomaattikiloa kohden kuin mitä kulutettiin vuonna 2011. Tämä energiankulutuksen vähentymä on toistunut myös vuosina 2013, 2014 ja 2015. Nämä vuodet ovat olleet vertailuvuoteen 2011 verrattaessa sääolosuhteiltaan enemmän energiaa vaativia, joka tarkoittaa sitä että energiaa olisi pitänyt kulua enemmän kuin vuonna 2011 saman satomäärän saavuttamiseen. Kuitenkin vuoden 2011 satomäärän taso on saavutettu n. 40% vähemmällä energialla vuosina 2012 - 2015.

4) Vuonna 2012 ja 2013 viljelevällä yrittäjällä on ollut mahdollisuus todentaa, että PARI polttoöljyjen lisäaineen käyttöönoton jälkeen energiankulutus vähenee myös toisessakin kasvihuoneessa sen jälkeen, kun PARI polttoöljyjen lisäaine otetaan käyttöön. Empiirisessä tutkimuksessa on ollut mukana viljelevän yrittäjän vuokraama verrokkikasvihuone, joka on sijainnut noin kilometrin päässä tutkimuksen pohja-ainestona käytettävästä kasvihuoneesta. Verokkikohteessa PARI polttoöljyjen lisäaine otettiin käyttöön myöhemmin kuin pääkohteessa.  Verrokkikohteen energiankulutus alkoi käyttöönoton jälkeen noudattaa samaa trendiä, kuin pääkohteessa. Näin yhden viljelijän ammattitaidon alla on saatu varmistettua, että tulokset toteutuvat samanlaisina useamassa kohteessa ja varmistettua se, että muutos seuraa PARI polttoöljyjen lisäaineen käyttöönottoa.

Tarvittaessa S&S Fred Oy:n lukuja voidaan tarkastella öljynkulutuksen, viljelypinta-alan ja satomäärän osalta myös aikaisempiin viljelyvuosiin kuin vuoteen 2011.

5) Kaikki vertailussa käytetyt luvut viljelyä harjoittava yrittäjä raportoi viranomaisille kuten ELY-keskukseen, Tulliin sekä Verottajalle. Nämä tiedot sisältävät polttoöljyn kulutuksen, viljelyajat sekä viljelyyn käytetyt pinta-alat että satomäärät. Viljelijän on toimittava näin, koska viljelyä harjoittava yhtiö on joutunut  hakemaan näiltä mainituilta viranomaisilta viljelytuet ja veronpalautukset, joihin hän on kasvihuoneviljelijänä oikeutettu. Tulokset ovat tarkistettavissa ja vertaisarvioitavissa viranomaiskirjanpidosta kaikilta vuosilta. Tämä tarkoittaa sitä, että tulokset ovat viranomaisvalvonnan piirissä.

Kaikkien laboratoriossa tehtyjen tutkimuksien tulokset ovat pystyttävä osoittamaan toimiviksi myös kenttäkokeissa eli käytännön arjessa, jotta ne voidaan hyväksyä todellisiksi näytöiksi. Laboratoriotutkimusten tulokset täyttävät tieteellisen näytön määritelmän vasta, kun ne ovat pystytty toistamaan käytännön sovelluksissa. Tämä tarkoittaa sitä, että millään laboratoriotutkimuksella ei ole tieteellisen näytön arvoa, ennen kuin ne on osoitettu käytännön toiminnassa paikkansa pitäväksi.

S&S Fred Oy:lla suoritettu vertailu toteuttaa empiirisentutkimuksen tieteellisen näytön näyttövaatimuksen.

Empiiristä tutkimusta PARI polttoöljyjen lisäaineen toiminnasta on toteutettu kymmennillä kasvihuoneilla, joilla on samat raportointi velvolisuudet Ely-keskukselle, Verottajalle sekä Tullille kuin S&S Fred Oy:llä.

Lue lausunto ja tutustu viranomaisvalvottuihin
tuotanto- sekä kulutustilastoihin 2011 -2013  tästä
(pdf)

Lisätiedot: Ville Valkama, +358 50 525 74 52